“Đàn ông sinh ra không tự vĩ đại
Họ học cách trưởng thành để vĩ đại”

– Don Vito Corleone –

Hành trình làm cha